Stipendium för vetenskaplig expedition (20 000 €)

Det är allt svårare att få finansiering för vetenskaplig forskning. Forskarna tvingas till mainstream forskning och möjligheterna till kreativ chanstagning blir allt mindre. Därför har Nordenskiöld-samfundet beslutat att i upptäcktsresandens och forskaren Adolf Erik Nordenskiölds anda dela ut ett stipendium till ett vetenskapligt projekt som har små möjligheter att få finansiering från de vanliga forskningsfinansiärerna.

Nordenskiöld-samfundet vill med sitt initiativ möjliggöra nya expeditioner för att bidra till nya upptäckter och forskningsresultat.

Carl von Linné skickade ut sina lärjungar på långa resor i mitten av 1700-talet. Många av dem återvände aldrig. Sedan dess har expeditioner och resor utgjort en väsentlig del av bland annat de nordiska naturvetarnas, etnografernas och språkforskarnas forskningsprocess. Nansen, Amundsen och Nordenskiöld koncentrerade sig på polarforskningen medan Mathias Castrén undersökte de sibiriska folkens språk. Också idag utgör fältarbetet en nödvändig del inom många vetenskaper.

För vad?

Stipendiet beviljas åt en forskare, inte åt en institution eller ett forskarteam. Nordenskiöld-samfundet betalar inte overhead. Stipendiet skall användas för att bekosta utgifter för en expedition eller fältarbete. Därför finansieras inte lönekostnader för expeditionens vetenskapliga deltagare. Stipendiet bör användas inom 20 månader efter mottagandet.

Begreppet ”expedition” uppfattas mycket brett, i det kan ingå allt från utgrävningar av kinesiska fossil till stadsforskning i Afrika. Nordenskiöld-samfundets fokus har genom tiderna varit på tvärvetenskaplig forskning om skärgården och de arktiska områdena, men vi begränsar oss inte till dessa områden.

Stipendiet utdelas på vetenskapliga meriter. Ansökningarna bedöms av en jury av sakkunniga bestående av representanter för Nordenskiöld-samfundet, dess tromän samt representanter för forskarsamfundet. Stipendiets mottagare offentliggörs i december 2022.

Vem kan ansöka?

Behöriga att ansöka är personer som är bosatta i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) och innehar doktorsgrad.

Stipendiaten ska komma till Helsingfors för att personligen motta stipendiet.

Stipendiaten förbinder sig till att hålla ett föredrag på Nordenskiöld-samfundets möte och att skriva en artikel (helst på svenska) till samfundets tidskrift inom två år efter att finansieringen mottagits.

Stipendiaten skall inom två år till samfundets styrelse överlämna en finansiell redogörelse, samt en kort rapport över de vetenskapliga resultaten. Rapporten kan exempelvis vara en förteckning över artiklar.

Anvisningar

Stipendieansökning sker genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett.  Ansökningen bör skrivas på engelska eller svenska. Ansökan inlämnas senast den 31.10.2023.

 

Bilagor

Bifoga en forskningsplan med kostnadskalkyl och praktisk plan för förverkligandet samt CV. Bilagorna kan vara på svenska, finska eller engelska. 

Forskningsplanen får inte överstiga fyra (4) sidor (fontstorlek 11, radavstånd 1,5). Ansökningar som inte uppfyller dessa krav beaktas inte. Obs! Samfundet behandlar inte ofullständigt ifyllda blanketter.

Att bifoga bilagor till e-blanketten

Även bilagorna (forskningsplan med kostnadskalkyl samt CV) skickas in elektroniskt. De vanligaste filformaten (.doc., .pdf) fungerar.

Gör så här

När du har fyllt i den elektroniska blanketten, ska du först klicka på ”skicka uppgifterna” nederst på sidan. Då förs du till en ny sida i det elektroniska ansökningsformuläret, till vilken du kan lägga dina bilagor från din egen dator.

Sök först – en i taget – de bilagor du önskar sända in (”välj fil”). Klicka på rutan ”sänd fil” efter varje elektroniskt dokument som du vill bifoga.

Du kan övervaka att processen fullföljs genom att kasta en blick på fältet uppe på sidan, i vilken programmet listar alla filer som bifogats. Programmet meddelar med grön färg och orden ”Lagring av bilaga lyckades” om allting är OK.

När du är färdig och har laddat upp alla de bilagor som du vill bifoga, ska du allra sist klicka på rutan ”sparande färdigt”.

Om du har problem med att bifoga filerna elektroniskt, kan de även skickas per e-post till sekreteraren Thomas Westerbom, på adressen sekreterare@nordenskiold.fi.

Tilläggsinformation

För mera information om expeditionsstipendiet kontakta sekreteraren Thomas Westerbom sekreterare@nordenskiold.fi eller ordförande Lena Huldén ordforande@nordenskioldsamfundet.fi. Ta kontakt med sekreteraren om det uppstår problem med den elektroniska ansökan.

Till ansökningsblanketten här