Nordenskiöld-samfundets stipendier

Nordenskiöld-samfundet i Finland har två typer av stipendier:

1) ett stipendium på 20 000 € för en Stipendium för vetenskaplig expedition

2) doktorand- och mindre stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar för sammanlagt ca 60 000 €

Stipendier beviljas inte för pro gradu –arbeten, för deltagande i forskarseminarier, -kurser eller konferenser, för exkursioner, för datorer, för examensarbeten på yrkeshögskolenivå eller för kandidatarbeten. För doktorand- och de mindre stipendierna bör utländska sökande observera att arbetet måste ha någon anknytning antingen till Finland eller till Nordenskiöld.

Stipendierna söks på olika blanketter och med olika kriterier.

Direktiv

Utdelning

De som utdelats stipendier får beslutet per e-post under maj månad 2019. Stipendiet betalas in på stipendietagarens konto inom loppet av maj.

Försäkring

Alla som får doktorandstipendiater skall fr.o.m. 1.1.2009 teckna en pensionsförsäkring själva. Stipendiaten ansöker om pensionsförsäkringen direkt via LPA. Kostnaden är ungefär 14 % av stipendiesumman, och därför har vi höjt på stipendiesumman i motsvarande grad till ca 8600 euro, så den täcker försäkringskostnaderna. Vi är skyldiga att anmäla de utbetalda stipendierna till LPA och skatteverket.

Mera info finns på adressen www.lpa.fi > stipendiater.

Skatt

Samfundet meddelar alla stipendier på över 1000 euro till skatteverket.

Redovisning (gäller doktorandstipendier)

De som fått doktorandstipendium bör redovisa för samfundet för hur arbetet fortskridit och hur stipendiet använts, senast i slutet av nästa kalenderår (31.12.2025). Redovisningen skall innehålla en fritt formulerad redogörelse för hur stipendiet utnyttjats och vad man åstadkommit under stipendietiden.

Redogörelsen kan skickas åt sekreteraren Thomas Westerbom per e-post eller brev.