Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Nordenskiöld-samfundets stipendier

Expeditionsstipendiet kan sökas till den 10 november 2019 kl 24:00

Nordenskiöld-samfundet i Finland har två typer av stipendier:

1) ett stipendium på 20 000 € för en vetenskaplig expedition

2) doktorand- och mindre stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar för sammanlagt ca 50 000 €

Stipendier beviljas inte för pro gradu –arbeten, för deltagande i forskarseminarier, -kurser eller konferenser, för exkursioner, för datorer, för examensarbeten på yrkeshögskolenivå eller för kandidatarbeten. För doktorand- och de mindre stipendierna bör utländska sökande observera att arbetet måste ha någon anknytning antingen till Finland eller till Nordenskiöld.

Stipendierna söks på olika blanketter och med olika kriterier.

Styrelsen har beslutat förlänga ansökningstiden för EXPEDITIONSSTIPENDIET till hösten 2019

Sista ansäkningsdag är den 10 november 2019 kl. 24:OO.

Läs anvisningarna noga. Ofullständigt ifyllda blanketter behandlas inte. 

Direktiv

 

Utdelning

De som utdelats stipendier får beslutet per e-post under maj månad 2019. Stipendiet betalas in på stipendietagarens konto inom loppet av maj.

 

Försäkring

Alla som får doktorandstipendiater skall fr.o.m. 1.1.2009 teckna en pensionsförsäkring själva. Stipendiaten ansöker om pensionsförsäkringen direkt via LPA. Kostnaden är ungefär 14 % av stipendiesumman, och därför har vi höjt på stipendiesumman i motsvarande grad till ca 8600 euro, så den täcker försäkringskostnaderna. Vi är skyldiga att anmäla de utbetalda stipendierna till LPA och skatteverket.

Mera info finns på adressen www.lpa.fi > stipendiater.

Skatt

Samfundet meddelar alla stipendier på över 1000 euro till skatteverket.

Redovisning (gäller doktorandstipendier)

De som fått doktorandstipendium bör redovisa för samfundet för hur arbetet fortskridit och hur stipendiet använts, senast i slutet av nästa kalenderår (31.12.2020). Redovisningen skall innehålla en fritt formulerad redogörelse för hur stipendiet utnyttjats och vad man åstadkommit under stipendietiden.

Redogörelsen kan skickas åt sekreteraren Thomas Westerbom per e-post eller brev.

Beviljade stipendier 2019

I mars 2018 mottog Nordenskiöld-samfundet sammanlagt 31 stipendieansökningar. Fyra av ansökningarna gällde expeditionsstipendiet som är samfundets största stipendium och med 20 000 euro beviljas för en vetenskaplig expedition.

De övriga 27 ansökningarna i år fördelade sig på 13 ansökningar av doktorander och 14 mindre stipendier för andra specifika ändamål.  Vid stipendiemötet i slutet av april har Nordenskiöld-samfundets styrelse beslutat att på hösten på nytt utlysa expeditionsstipendiet att sökas och uttdelat fem doktorandstipendier á 8 600 euro (inkl. sociala försäkringar)  samt åtta andra, mindre stipendier.

Sammanlagt beviljade styrelsen således detta år hittills 54 000 euro i olika stipendier. Nordensköld-samfundet lyckönskar samtliga stipendiater!

Följande personer fick stipendier:

Nordenskiöld-expeditionen, 20 000 euro

Efter förnyad utlysning av expeditionsstipendiet i oktober-november, inlämnades ytterligare 19 ansökningar. Styrelsen beslöt därefter att tilldela expeditionsstipendiet 2019 till:

Fil.dr. Pia Fyhrquist för en expedition till Sudan,

Afrikanska medicinalväxter tillhörande familjerna Combretaceae, Annonaceae och Piperaceae som källor till nya antimikrobiella ämnen.


 

Doktorandstipendier à 8 600 euro

 

Linda Rosengren, HU, agroekologi: Bönders anpassningsförmåga till klimatförändring

Simon Gaultier, ÅU, ekologi: En naturvårdskris på kommande: Utgör Finlands planerade vindkraftverk en fara för fladdermöss?

 Laura Maria Saari, HU, arkeologi: Ett hydroliminalt kulturlandskap: Vattencyklar och gränsförbindelse i Parapetí älvområdet, Chaco Boreal (1450–1550 A.D.)

 Marketta Vuola, HU, development studies: Guldfeber i nationalparker? Kartläggning av luckorna i naturvård politik i Madagaskar

 Viktor Finnäs, ÅA, miljö- & marinbiologi: Förstärkning av sikbestånden i Bottniska viken genom utplantering effektivitet och problem

 

 

Mindre stipendier

Ostrobothnia Australis r.f.

Fladdermössens förehavanden på Valsörarna en studie med automatisk radiotelemetri.

För radiomottagarstation (teknisk utrustning) 4000 euro.

 

Teuvo Peltoniemi, FL, vetenskapsjournalist & författare:

August Nordenskiölds & bröderna Erikssons utopisamhällen.

För arkivbesök i Stockholm och London, 1000 euro.

 

Tuuli Rissanen, FM, HU naturgeografi:

Kasvillisuuden nykyiset ja historialliset säätelijät muuttuvassa arktis-alpiinisessa ympäristössä. För fältarbete i Lappland, 1000 euro.

 

Kristin Ilves, FD, HU arkeologi:

Järnålders bebyggelseutveckling på Åland. C-14 analyser 1000 euro

 

Mikael von Numers, FD, ÅA miljö- och marinbiologi:

För fältarbete kring orkidén Adam och Eva i Houtskär, 1000 euro.

 

Carl Mikael Edenborg, FD idé och lärdomshistoria:

"August Nordenskiöld: alkemi, utopi, kärleksmagi. Samlade tryckta och otryckta skrifter 1776–1792 om guldmakeri, swedenborgianism, simning, idealsamhällen, bergskonst, mänskliga rättigheter. Tryckningsbidrag 1000 euro.

 

Joonas Wasiljeff, FM, HU geologi

Från ett växthus till en istidsvärld - miljö förändring över eocen - oligocen övergången i Inre Mongoliet. Resebidrag 1000 euro.

 

Katja Bohm, FM, HU geologi:

Provenans och utsträckningen av de sena neogena eoliska Red Clay-avlagringarna i Östasien. För Fältstudie i Nihewan, Nordkina (resor och logistik) 1000 euro.

 

Internexus Oy