Nordenskiöld-Samfundet - resor in i vetenskapen sedan 1939

Nordenskiöld-samfundets stipendier

Ansökningsperiod börjar den 1 mars 2019, och slutar söndagen den 31 mars 2019 kl 24:00

Nordenskiöld-samfundet i Finland har två typer av stipendier:

1) ett stipendium på 20 000 € för en vetenskaplig expedition

2) doktorand- och mindre stipendier för forskare inom geografi, geologi, etnologi, arkeologi, kartografi, ornitologi jämte närstående naturvetenskapliga och kulturhistoriska forskningsgrenar för sammanlagt ca 50 000 €

Stipendier beviljas inte för pro gradu –arbeten, för deltagande i forskarseminarier, -kurser eller konferenser, för exkursioner, för datorer, för examensarbeten på yrkeshögskolenivå eller för kandidatarbeten. För doktorand- och de mindre stipendierna bör utländska sökande observera att arbetet måste ha någon anknytning antingen till Finland eller till Nordenskiöld.

Stipendierna söks på olika blanketter och med olika kriterier.

Ansökningstiden för båda stipendier gick ut söndagen 31.3.2019 kl. 24:OO.

Läs anvisningarna noga. Ofullständigt ifyllda blanketter behandlas inte. 

Direktiv

Utdelning

De som utdelats stipendier år 2019 får beslutet per e-post under maj månad 2019. Stipendiet betalas in på stipendietagarens konto inom loppet av maj.

Försäkring

Alla som får doktorandstipendiater skall fr.o.m. 1.1.2009 teckna en pensionsförsäkring själva. Stipendiaten ansöker om pensionsförsäkringen direkt via LPA. Kostnaden är ungefär 14 % av stipendiesumman, och därför har vi höjt på stipendiesumman i motsvarande grad till ca 8600 euro, så den täcker försäkringskostnaderna. Vi är skyldiga att anmäla de utbetalda stipendierna till LPA och skatteverket.

Mera info finns på adressen www.lpa.fi > stipendiater.

Skatt

Samfundet meddelar alla stipendier på över 1000 euro till skatteverket.

Redovisning (gäller doktorandstipendier)

De som fått doktorandstipendium bör redovisa för samfundet för hur arbetet fortskridit och hur stipendiet använts, senast i slutet av nästa kalenderår (31.12.2020). Redovisningen skall innehålla en fritt formulerad redogörelse för hur stipendiet utnyttjats och vad man åstadkommit under stipendietiden.

Redogörelsen kan skickas åt sekreteraren Thomas Westerbom per e-post eller brev.

Beviljade stipendier 2018

I mars 2018 mottog Nordenskiöld-samfundet sammanlagt 55 stipendieansökningar. Tolv av ansökningarna gällde expeditionsstipendiet som är samfundets största stipendium och med 20 000 euro beviljas för en vetenskaplig expedition.

De övriga 43 ansökningarna i år fördelade sig på 19 ansökningar av doktorander och 24 mindre stipendier för andra specifika ändamål. Det totala beloppet för dessa ansökningar steg till 176 248 euro. Vid stipendiemötet i slutet av april har Nordenskiöld-samfundets styrelse beviljat ett expeditionsstipendium på 20 000 euro, sju doktorandstipendier á 8 600 euro (inkl. sociala försäkringar) och sex mindre stipendier à 1 000 euro.

Sammanlagt beviljade styrelsen således detta år 86 200 euro i olika stipendier. Nordensköld-samfundet lyckönskar samtliga stipendiater!

Följande personer fick stipendier:

Nordenskiöld-expeditionen, 20 000 euro

Fil.dr Oula Seistonen, Helsingfors univerisitet, arkeologi:

Following the trail of Finnish explorers Sakari Pälsi and G.J. Ramstedt's 1909 Expedition in Central Mongolia, and re-documenting the localities they found 110 years ago.

 

Doktorandstipendier à 8 600 euro

 

Jan Fast, HU arkeologi: "Durchgangslager Hangö" - Arkeologi och historia av ett tyskt transitoläger från andra världskriget i Hangö S. Finland

Assi-Johanna Soini, HU, geofysik: Fysikaliska egenskaper hos meteoriter och solsystemets tidiga utveckling

Liisa Kunnas-Pusa, HU, arkeologi: Stenåldern och den avlägsna forntiden i Finland - Idéer, begrepp och forskning ca 1700-1940

Markus Mononen, HU, religionsvetenskap: Shamantrummorna som förändringens avbilder: kristendomens påverkan på de samiska shamantrummorna och nya metoder för undersökning

Irene Conenna, ekologi: Tracing the water sources of bats of extreme environments

Ruslan Gunko, Novia & HU, miljövetenskap: Kopplingen mellan miljöns tillstånd och livskvalitet: en multidisciplinär studie på lokal nivå

Laura Wikström, ÅA, religionsvetenskap: Islam och ekologi

 

 

Mindre stipendier à 1 000 euro

Antti Sajantila, HU rättsmedicin, paleopatologi: Stabil isotopanalys av en peruansk mumie

Julia Kemppinen, HU naturgeografi: Maaperän kosteuden vaihtelu ja ekosysteemivaikutukset

André Landefort, studiebesök och artikel: Snaeffelsjökull i historisk och kulturgeografisk belysning

Päivi Mäntyniemi, HU geofysik: Om konsekvenserna av jordbävningen den 23 oktober 1904 i Fennoskandien

Heidi Herlevi, ÅA marinbiologi: Introducerade arter som föda för kustens top-predatorer

Tapani Rostedt, arkeologi, C-14 analyser: Finlands första innevånare

Internexus Oy