Nordenskiöld-samfundets historia

Nordenskiöld-samfundet grundades den 9 maj 1939. Den egentliga eldsjälen bakom samfundet var Thord Brenner. Vid grundandet skisserades ett synnerligen ambitiöst forskningsprogram med huvudlinjer som gällde frågor som hade en viss anknytning till A.E.Nordenskiölds insatser som vetenskapsman samt till Finlands svenskbygder. Samfundet blev pionjär i skärgårdsforskningen, ett område som varit centralt genom åren och fortfarande spelar en viktig roll.

Samfundet fick från början en unik multidisciplinär struktur, där speciellt sambandet mellan naturvetenskaper och humanistiska ”regionalt orienterade” vetenskaper framträder tydligt. En god kontakt till samhället och näringslivet skapades genom den unika tromannakår som samfundet haft sedan starten. Denna institution har också gjort det möjligt att ekonomiskt genomföra många av de projekt som förverkligats genom åren.

En klar öppenhet mot allmänheten deklarerades från första början genom föredrag och exkurisoner. Samfundet har genom åren haft ett mycket mångsidigt utbud av föredrag som behandlat allt från Istiden till aktuella miljölproblem. Exkursionsverksamheten, som kom igång efter krigen, har i allmänhet riktat sig till olika delar av Östersjöområdet, under de senaste åren bland annat till Estland och Sydösterbotten. Samfundets publikationer har utgjort ett viktigt komplement till den kontakt som skett via föredragen.

Under de två först decennierna understöddes speciellt expeditioner till främmande länder. Ekonomin försvagades dock i mitten av 1960-talet och efter det har understödsverksamheten riktat sig på mindre stipendier åt yngre forskare.

Medlemskåren växte mycket snabbt och var redan i början av 1950-talet över 1000 personer. Idag rör sig medlemsantalet kring 500 medlemmar. 

Tidigare ordförande, viceordförande och sekreterare:

Ordförande:

prof. Rafael Karsten 1940-1944
prof. Tjord Brenner 1945-1949
fil.dr Henrik Ramsay 1940-1951
generallöjtn. Harald Öhquist 1952-1958
prof. Håkan Lindberg 1959-1964
prof. Stig Jaatinen 1965-1985
doc. Torsten Stjerberg 1986-1994
prof. Henrik Wallgren 1995
fil.mag. Björn Federley 1996-2007
doc. Lena Huldén 2008-2017

doc. Martin Lodenius 2017-

Viceordförande:

prof. Thord Brenner 1940-1945
prof. Erik Palmén 1945, 1948-1955, 1959-1965
prof. Hans Hausen 1946-1947
prof. Håkan Lindberg 1955-1958
prof. Joakim Donner 1966-1967
prof. Henrik Wallgren 1968-1994
fil.mag. Björn Federley 1995
prof. Carl-Adam Haeggström 1996-2015
doc. Martin Lodenius 2015-2017

doc. Lena Huldén 2017-20

fil.mag. Kaisa Kepsu -2022

prof. Kjell Andersson 2023-

 

Sekreterare:

prof. Håkan Kranck 1940-1943
prof. Håkan Lindberg 1944-1947, 1952-1953
fil.dr Sven Segerstråle 1948-1952
doc. Carl Fredrik Meinander 1954-1955
doc. Björn Kurtén 1956-1957
fil.dr. Henrik Wallgren 1958-1960
fil.lic Johan Reuter 1961-1962
doc. Torsten Edgren 1963-1969
doc. Paul Fogelberg 1970-1976
fil.mag. Bo Forsskåhl 1977-1978
nat.kand. Henrik Backman 1979-1984
doc. John Westerholm 1985-1997
agr.forst.mag. Maria Boije af Gennäs 1998-1999
fil.lic. Magdalena Lindberg 2000-2005
fil.mag. Kaisa Kepsu 2006-2015
fil.dr Thomas Westerbom 2016-