Beviljade stipendier 2020

Följande personer fick stipendier:

Nordenskiöld-expeditionen, 20 000 euro

I mars 2019 mottog Nordenskiöld-samfundet fyra ansökningar gällde expeditionsstipendiet som är samfundets största stipendium Styrelsen beslöt att då att vänta med utdelningen av detta stipendium till hösten. Efter förnyad utlysning av expeditionsstipendiet i oktober-november, inlämnades ytterligare 19 ansökningar. Styrelsen beslöt därefter att tilldela expeditionsstipendiet 2019 till:

Fil.dr. Pia Fyhrquist för en expedition till Sudan,
Afrikanska medicinalväxter tillhörande familjerna Combretaceae, Annonaceae och Piperaceae som källor till nya antimikrobiella ämnen.

Doktorandstipendier à 8 600 euro

I mars 2020 utlyste Stamfundet sina doktorandoch s.k. mindre stipendier att ansökas. Inom utsatt termin inflöt sammanlagt 35 ansökningar, varav 16 inom kategorin doktorandstipendier, de övriga I kategorin mindre stipendier.

Sammanlagt utdelade Samfundet denna gång  58 600 euro i stipendier. 

 

Hermansson, Ida, FM i miljöbiologi, ÅA Miljö- och marinbiologi 

Predation ejdern i en föränderlig miljö 

Kangasluoma, Sohvi Miina Juliaana, Magister i samhällsvetenskaper, HU Internationella relationer 

Effekten av arktisk oljeoch gasindustri mänsklig säkerhet 

Kosonen, Timo FM, ÅU Biodiversitetforskning 

Hyaloscyphaceae s. l. och relaterade släkten I Helotiaceae (Helotiales, Ascomycota) 

Saari, Heini-Emilia. Arkitekt och diplomingenjör (M.Sc) Doktorand, London School of Economics and Political Science, Geografi och Miljö, Samhällsgeografi och urbana studier  

Konkurrenskraftiga ambitioner: Urbana föreställningar om försvinnande regioner i finska arkitekttävlingar 

 Sikora, Karolina, Master of Laws PhD Candidate/Visiting Researcher, Arctic Centre, University of Lapland Law and Antropology 

Recognition of access to and enjoyment of cultural heritage as a collective cultural right of indigenous peoples in the framework of international law. A case study on the rights of the reindeer herdi 

Valovesi, Ulla-Marja, Magister i samhällsvetenskaper, ÅU Folkloristik 

Det samiska substratet i den nordliga hällkonsten 

Mindre stipendier

Backa, Andreas, fil.lic. doktorand, ÅA Nordisk folkloristik: Delta i ett doktorandinternat 500 € 

Halla, Jaana, docent HU Geologi: Fältstudie i Kilpisjärvi och Enare (logi), 1000 € 

Hiltunen, Keijo, Syst.tekn./ekonom, Fältarbete nd Ålands fossiler-projekt, 1000 €  

von Numers, Mikael docent, ÅA miljöoch marinbioogi: Fältarbete i Skärgårdshavet 500 € 

Pihlström, Henry FD, forskare: Artikel om stellers sjöko, 1000 € 

Shpinitskaya, Yulia, FD, HU Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning: Fältstudie Kolahalvön (resor och logi), 1000 € 

Sjöqvist, Conny, FD ÅA miljöoch marinbiologi, Fältstudie i Åbolands skärgård, 1000 € 

Wistbacka, Ralf, FK Freelance biolog: Fältarbete med projekt silltrut 1000 €