Beviljade stipendier 2019

I mars 2018 mottog Nordenskiöld-samfundet sammanlagt 31 stipendieansökningar. Fyra av ansökningarna gällde expeditionsstipendiet som är samfundets största stipendium och med 20 000 euro beviljas för en vetenskaplig expedition.

De övriga 27 ansökningarna i år fördelade sig på 13 ansökningar av doktorander och 14 mindre stipendier för andra specifika ändamål.  Vid stipendiemötet i slutet av april har Nordenskiöld-samfundets styrelse beslutat att på hösten på nytt utlysa expeditionsstipendiet att sökas och uttdelat fem doktorandstipendier á 8 600 euro (inkl. sociala försäkringar)  samt åtta andra, mindre stipendier.

Sammanlagt beviljade styrelsen således detta år hittills 54 000 euro i olika stipendier. Nordensköld-samfundet lyckönskar samtliga stipendiater!

Följande personer fick stipendier:

Nordenskiöld-expeditionen, 20 000 euro

I mars 2019 mottog Nordenskiöld-samfundet fyra ansökningar gällde expeditionsstipendiet som är samfundets största stipendium Styrelsen beslöt att då att vänta med utdelningen av detta stipendium till hösten. Efter förnyad utlysning av expeditionsstipendiet i oktober-november, inlämnades ytterligare 19 ansökningar. Styrelsen beslöt därefter att tilldela expeditionsstipendiet 2019 till:

Fil.dr. Pia Fyhrquist för en expedition till Sudan,
Afrikanska medicinalväxter tillhörande familjerna Combretaceae, Annonaceae och Piperaceae som källor till nya antimikrobiella ämnen.

Doktorandstipendier à 8 600 euro

Linda Rosengren, HU, agroekologi: Bönders anpassningsförmåga till klimatförändring
Simon Gaultier, ÅU, ekologi: En naturvårdskris på kommande: Utgör Finlands planerade vindkraftverk en fara för fladdermöss?
Laura Maria Saari, HU, arkeologi: Ett hydroliminalt kulturlandskap: Vattencyklar och gränsförbindelse i Parapetí älvområdet, Chaco Boreal (1450–1550 A.D.)
Marketta Vuola, HU, development studies: Guldfeber i nationalparker? Kartläggning av luckorna i naturvård politik i Madagaskar
Viktor Finnäs, ÅA, miljö- & marinbiologi: Förstärkning av sikbestånden i Bottniska viken genom utplantering effektivitet och problem

Mindre stipendier

Ostrobothnia Australis r.f.
Fladdermössens förehavanden på Valsörarna en studie med automatisk radiotelemetri.
För radiomottagarstation (teknisk utrustning) 4000 euro.

Teuvo Peltoniemi, FL, vetenskapsjournalist & författare:
August Nordenskiölds & bröderna Erikssons utopisamhällen.
För arkivbesök i Stockholm och London, 1000 euro.

Tuuli Rissanen, FM, HU naturgeografi:
Kasvillisuuden nykyiset ja historialliset säätelijät muuttuvassa arktis-alpiinisessa ympäristössä. För fältarbete i Lappland, 1000 euro.

Kristin Ilves, FD, HU arkeologi:
Järnålders bebyggelseutveckling på Åland. C-14 analyser 1000 euro

Mikael von Numers, FD, ÅA miljö- och marinbiologi:
För fältarbete kring orkidén Adam och Eva i Houtskär, 1000 euro.

Carl Mikael Edenborg, FD idé och lärdomshistoria:
”August Nordenskiöld: alkemi, utopi, kärleksmagi. Samlade tryckta och otryckta skrifter 1776–1792 om guldmakeri, swedenborgianism, simning, idealsamhällen, bergskonst, mänskliga rättigheter. Tryckningsbidrag 1000 euro.

Joonas Wasiljeff, FM, HU geologi
Från ett växthus till en istidsvärld – miljö förändring över eocen – oligocen övergången i Inre Mongoliet. Resebidrag 1000 euro.

Katja Bohm, FM, HU geologi:
Provenans och utsträckningen av de sena neogena eoliska Red Clay-avlagringarna i Östasien. För Fältstudie i Nihewan, Nordkina (resor och logistik) 1000 euro.